Opening Hours :

Mon - Fri 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Phone :

+66(0)2-126-8104

E-mail us :

secretary@pnma.or.th

สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก (สมาคมฯ) เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมอาหารทารกและเด็กเล็กในประเทศไทย

มีวัตถุประสงค์หลักที่จะส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสู่สาธารณชนเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีปลอดภัย และเหมาะสม สำหรับทารกและเด็กเล็ก สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งหมด 6 บริษัท

สมาคมฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและยึดมั่นในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่และนโยบายขององค์การอนามัยโลก รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

บทความ

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ข้อมูลทางวิชาการและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

สำหรับประชาชนทั่วไป ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และโภชนาการเด็กที่ถูกต้องและเหมาะสม