Opening Hours :

Mon - Fri 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Phone :

+66(0)2-126-8104

E-mail us :

secretary@pnma.or.th

66107

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (PNMA) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกรมอนามัยเพื่อรับฟังและนำเสนอความคิดเห็น

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (PNMA) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกรมอนามัยเพื่อรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามคำนิยาม ‘อาหารสำหรับเด็กเล็ก’ โดยสมาคมฯ เห็นด้วยกับกรมอนามัยต่อการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสมาคมฯ ยังได้ชี้แจงถึงปณิธานในการสนับสนุนสิทธิของเด็กไทยทุกคนที่ต้องได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดในช่วงแรกของชีวิตนับตั้งแต่วันแรกที่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยเด็กเล็กที่จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดคุณภาพชีวิตในอนาคต โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจจะถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยค้นคว้าโดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกสู่สาธารณะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีของเด็กไทยทุกคน